Lejekontrakt til ejerbolig

lejeloven opsigelse, En lejekontrakt, vedligeholdelse af lejemål, Fremleje, ejerbolig, A9

Lejekontrakt til ejerbolig

LEJEKONTRAKT

Ved udlejning af en ejerbolig stilles der ingen krav om udfærdigelse af lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Vi anbefaler dog altid, at der udarbejdes en lejekontrakt.

Grunden til, at vi altid anbefaler udlejer at udarbejde en skriftlig lejekontrakt, er at man på denne måde er bedre stillet ved eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer.

Ved udarbejdelse af en skriftlig lejekontrakt sikres udlejer f.eks. mod skader på boligen. Derudover er man sikret i forhold til lejers fraflytning af boligen, og undgår herved at lejer kan nægte at fraflytte lejemålet.

I en lejekontrakt har man altså mulighed for at aftale vilkår for lejeforholdet, og udlejning af ejerboliger skal laves på en standard kontrakt A9 udgave, som er den seneste version.

DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE

Der må maksimalt tages 3 måneders husleje i depositum, som dækker eventuelle skader på ejerboligen, og derudover må der maksimalt opkræves 3 måneders forudbetalt husleje. Forudbetalt husleje er den leje som gør sig gældende de sidste 3 måneder af en udlejningsperiode. Betales der 3 måneders forudbetalt leje, skal lejer altså ikke betale husleje de sidste 3 måneder af lejeperioden.  Depositum og forudbetalt husleje kan derfor maksimalt udgøre hvad der svarer til 6 måneders husleje i alt.

UDLEJERS OPSIGELSE

Lejer af ejerboligen er som udgangspunkt beskyttet mod opsigelse fra udlejers side, men udlejer har dog mulighed for at opsige lejeaftalen i særlige tilfælde.

Ved udlejning af ejerbolig, kan udlejer opsige lejeaftalen, hvis de selv ønsker at bo i lejemålet. Lejer har krav på 1 års opsigelse, og det er en betingelse, at udlejer personligt flytter ind i lejemålet herefter.

Det er ikke muligt for udlejer at opsige lejeaftalen med den begrundelse, at boligen skal renoveres eller bygges om, medmindre der er tale om ekspropriation eller kondemnering af boligen.

Udlejer kan ophæve lejemålet, hvis der er tale om lejers misligholdelse af lejemålet eller overtrædelse af ordensreglerne for ejendommen. Dette forudsætter dog, at lejer er blevet advaret adskillige gange, så lejer har haft en chance for at rette op på sin adfærd. Her kan udlejer principielt ophæve lejeaftalen med dags varsel.

LEJERS OPSIGELSE

Hvis lejer ønsker at opsige lejemålet, er der normalt en opsigelsesvarsel på 3 måneder. Det er dog muligt at aftale kortere eller længere frist for opsigelse i lejekontrakten. Opsigelsesvarslet regnes i hele måneder fra den dag, udlejer modtager opsigelsen.

Hvis lejer fraflytter boligen inden fristens udløb, skal udlejer forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis boligen fortsat skal lejes ud. Hvis der findes en ny lejer, eller hvis udlejer beslutter at stoppe udlejningen af ejerboligen, fritages lejer betaling af husleje i den gældende periode.

Lejer er forpligtiget til at opgive sin nye adresse til udlejer, senest 8 dage inden fraflytning.

VEDLIGEHOLDELSE OG ISTANDSÆTTELSE

Det er som udgangspunkt udlejers pligt at vedligeholde lejemålet. Man kan dog indgå aftale om, at lejer har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, herunder f.eks. maling og tapetsering. Hvis det i lejekontrakten er aftalt, at lejeren står for den indvendige vedligeholdelse betyder det, at lejer skal aflevere boligen i samme stand, som ved overtagelsen.

Hvis der er tale om udlejning af hus med tilhørende have, kan lejer udover den indvendige vedligeholdelse også komme til at stå for den ydre vedligeholdelse. Lejer kan f.eks. blive pålagt at slå græs, klippe hæk, rydde sne m.v. Lejer er dog kun ansvarlig for den ydre vedligeholdelse, hvis det er skrevet ind i lejekontrakten.

FRAFLYTNING

Hvis boligen skal sættes i stand efter lejers fraflytning, er udlejer forpligtiget til at oplyse om, hvilket arbejde der skal laves, inden for en 14 dages frist. Når arbejdets omfang er aftalt, kan man som udlejer benytte lejerens indbetalte depositum som betaling af istandsættelserne, hvis skaderne skyldes lejeren. Den eventuelt resterende del af depositummet skal herefter tilbagebetales lejeren.

HVAD BØR LEJEKONTRAKTEN INDEHOLDE?

En lejekontrakt bør som minimum indeholde følgende:

  • Navn på både udlejer og lejer.
  • Dato for overtagelse.
  • Hvor mange kvadratmeter boligen er på.
  • Om der er adgang til fx cykelkælder, kælder- og/eller loftrum, parkering, vaskekælder m.v.
  • Husleje, forudbetalt husleje og eventuelt depositum.
  • Forbrug (gas, el og varme m.m., hvis dette ikke er en del af huslejen).
  • Hvornår huslejen skal betales og til hvem/hvilken konto.
  • Om det er tilladt at have husdyr.
  • Husorden eller ordensregler.
  • Boligens stand ved udlejningen, og hvordan det skal afleveres ved fraflytningen.

Læs også: