Lejekontrakt til andelsbolig

lejeloven opsigelse, En lejekontrakt, vedligeholdelse af lejemål, Fremleje, ejerbolig, A9

Lejekontrakt til andelsbolig

LEJEKONTRAKT

Når du udlejer din andelsbolig stilles der ingen krav om udfærdigelse af lejekontrakt mellem lejer og udlejer, men vi anbefaler altid, at der udarbejdes en fremlejekontrakt.

I en fremlejekontrakt har man mulighed for at aftale vilkår for lejeforholdet. Lejekontrakten skal laves på A9 blanketten, som er den seneste version.

HVORNÅR MÅ EN ANDELSBOLIG UDLEJES?

Hovedreglen i andelsboligforeninger er, at udlejning kræver bestyrelsens samtykke. I alle tilfælde afhænger det af foreningens vedtægter, men dog gælder det altid, at udlejer skal overholde lejelovens § 70. Af bestemmelsen fremgår det, at du har ret til at udleje din bolig hvis du:

 • Skal udstationeres
 • Skal flytte midlertidigt
 • Ved sygdom
 • Ved studieophold.

Derudover kan andelsboligen, jf. lejelovens § 70, maksimalt udlejes i 2 år af en lejer, og derudover skal der være mere end 12 lejligheder i hovedejendommen.

Hvis ovenstående krav om udlejning er opfyldt, skal du huske at tjekke vedtægterne i din andelsboligforening. Det vil typisk være § 11 i vedtægterne, der vedrører udlejeforhold.

DEPOSITUM OG FORUDBETALT LEJE

Der må maksimalt tages 3 måneders husleje i depositum, som dækker eventuelle skader på andelsboligen, og derudover må der maksimalt kræves 3 måneders forudbetalt husleje. Forudbetalt husleje, er den leje som gør sig gældende de sidste 3 måneder af en udlejningsperiode. Hvis du kræver 3 måneders forudbetalt leje, skal lejer altså ikke betale husleje de sidste 3 måneder af lejeperioden. Depositum og forudbetalt husleje kan derfor maksimalt udgøre hvad der svarer til 6 måneders husleje i alt.

UDLEJERS OPSIGELSE

Lejer af andelsboligen er som udgangspunkt beskyttet mod opsigelse fra udlejers side, men udlejer har dog mulighed for at opsige lejeaftalen i særlige tilfælde.

Ved udlejning af andelsbolig kan udlejer opsige lejeaftalen, hvis de selv ønsker at bo i lejemålet. Lejer har krav på 1 års opsigelse, og det er en betingelse, at udlejer personligt flytter ind i lejemålet herefter.

Det er ikke muligt for udlejer at opsige lejeaftalen med den begrundelse, at boligen skal renoveres eller bygges om, medmindre der er tale om ekspropriation eller kondemnering af boligen.

Udlejer kan ophæve lejemålet, hvis der er tale om lejers misligholdelse af lejemålet, eller overtrædelse af ordensreglerne for ejendommen. Dette forudsætter dog, at lejer er blevet advaret adskillige gange, så lejer har haft en chance for at rette op på sin adfærd.

LEJERS OPSIGELSE

Hvis lejer ønsker at opsige lejemålet, er der normalt et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Det er dog muligt at aftale kortere eller længere frist for opsigelse i lejekontrakten. Opsigelsesvarslet regnes i hele måneder fra den dag, udlejer modtager opsigelsen.

Hvis lejer fraflytter boligen inden fristens udløb, skal udlejer forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt, hvis boligen fortsat skal lejes ud. Hvis der findes en ny lejer, eller hvis udlejer beslutter at stoppe udlejningen af ejerboligen, fritages lejer betaling af husleje i den gældende periode.

Lejer er forpligtiget til at opgive sin nye adresse til udlejer, senest 8 dage inden fraflytning.

FRAFLYTNING

Hvis andelsboligen skal sættes i stand efter lejers fraflytning, er udlejer forpligtiget til at oplyse lejer om, hvilket arbejde der skal foretages inden for en 14 dages frist. Når arbejdets omfang er aftalt, kan man som udlejer benytte lejerens indbetalte depositum som betaling af istandsættelserne, hvis skaderne er foretaget af lejer. Den eventuelt resterende del af depositummet skal herefter tilbagebetales lejeren.

HVAD BØR LEJEKONTRAKTEN INDEHOLDE?

En lejekontrakt bør som minimum indeholde følgende:

 • Navn på både fremlejer og lejer.
 • Dato for overtagelse.
 • Hvor mange kvadratmeter boligen er på.
 • Om der er adgang til fx cykelkælder, kælder- eller loftrum, parkering og vaskekælder m.v.
 • Husleje, forudbetalt husleje og eventuelt depositum.
 • Forbrug (gas, el og varme m.m., hvis dette ikke er en del af huslejen).
 • Hvornår huslejen skal betales og til hvem/hvilken konto.
 • Om det er tilladt at have husdyr.
 • Husorden eller ordensregler.
 • Boligens stand ved fremlejningen, og hvordan det skal afleveres ved fraflytningen.

Læs også: